FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पेश्की फर्छ्यौट तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ र ३०(१)ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगावै भुक्तानी बन्द गर्ने व्यवस्था भएकाले यस गाउँपालिकामार्फत सञ्चालन हुने चालू तथा पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रम/योजनाहरू असार २० गतेभित्र भुक्ता

दस्तावेज: 

Pages